Nöropsikoloji Derneği

Asil Üyelik

 

 

Derneğin asil üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

 

Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan nöroloji, psikoloji, psikiyatri, nöroşirürji ve alanla ilgili diğer temel bilimlerle Nöropsikolojiye ilgi duyan doktorlar, psikologlar, öğrenciler, hemşireler, fizik tedavi uzmanları ve temel bilimciler ile bu doğrultudaki tüzel kişiler üye olabilirler.

 

 

Üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

 

 

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

 

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

 

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

 

2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

 

3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

 

4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

 

5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

 

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.