Derneğin Kuruluş ve Amacı

Anasayfa » Derneğin Kuruluş ve Amacı

Nöropsikoloji Derneği nöropsikolojik çalışmaları özendirmek, teşvik etmek, desteklemek; konuyla ilgili taraflar arasında işbirliğini sağlamak, eğitim etkinlikleri düzenlemek ve ilgili kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek amacı ile kurulmuş kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek, nöropsikoloji alanında bilimsel ve sosyal faaliyet gösterir.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

 • 1- Nöropsikoloji alanında bilimsel faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak ve bilimsel gelişmelerin sistematik takibini gerçekleştirmek ve ilgili bütün taraflarla paylaşmak.
 • 2- Ülkemizde nöropsikoloji konusundaki temel ve klinik çalışmaları özendirmek, desteklemek ve yönlendirmelerine danışmanlık yapmak (yardımcı olabilmek).
 • 3- Nöropsikoloji konusunda çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası gruplar arasında bilimsel işbiliğini özendirmek, desteklemek ve yön gösterici olmak.
 • 4- Nöropsikoloji konusunda ulusal ve uluslarası kurs, seminer, konferans, okul ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.
 • 5- Nöropsikoloji konusunda yurtiçi ve yurtdışı temel ve uygulamalı araştırmalar yapacak genç bilimcileri (40 yaş altı) mali yönden desteklemek, bilimsel toplantılara katılımlara mali destek vermek ve katkılarda bulunmak.
 • 6- Nöropsikoloji konusunda kamuoyunu, hasta ve hasta aileleri ile konuyla ilgili tarafları doğru bilgilendirici yayın ve faaliyetlerde bulunmak.
 • 7- İlgili kurul ve kuruluşlara nöropsikoloji konularında danışmanlık hizmeti vermek.
 • 8- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.
 • 9- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
 • 10- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
 • 11- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.
 • 12- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.
 • 13- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.
 • 14- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
 • 15- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.
 • 16- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
 • 17- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
 • 18- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.
 • 19- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.
 • 20- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.